فیدر نواری

فیدر نواری

بصورت افقی عملکرده ، نوار مستقر در فیدر بار را بصورت قابل کنترل(اینورتور) از اتاق فرمان به مقصد انتقال میدهد

 

فیدر نواری فیدر نواری