میرک کراشر

ماسه ساز دو طرفه

کوبیت دو طرفه

برای خردایش سنگهای کوهی و سنگهای نرم مناسب است که سایز سنگ ورودی آن بـین صـفر تا ۵۰ میلی

متر بوده و سایز سنگ خروجی بین صفر تا  ۸ میلی متر می باشد و میزان تولید بارمفید این دستگاه ۳۰  تن در ساعت می باشد.

این نوع ماسه ساز عملکردی مشابه کوبیت دارد با این تفاوت ،درهردوطرف دارای سندان بوده و فاصله روتور با جاسندانی کمتر بوده که باعث افزایش برخوردها و افزایش میزان ماسه میشود.

کوبیت دوطرفه

ماسه ساز دوطرفه

برای خردایش سنگهای کوهی و سنگهای نرم مناسب است که سایز سنگ ورودی آن بـین صـفر تا ۱۲۰ میلی

متر بوده و سایز سنگ خروجی بین صفر تا  ۸ میلی متر می باشد و میزان تولید بارمفید این دستگاه ۸۰-۶۰  تن در ساعت می باشد.

این نوع ماسه ساز عملکردی مشابه کوبیت دارد با این تفاوت ،درهردوطرف دارای سندان بوده و فاصله روتور با جاسندانی کمتر بوده که باعث افزایش برخوردها و افزایش میزان ماسه میشود.

 

و

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد